Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele secuieni:

SECUIENI 1. Com. în jud. Bacău, situată în NV colinelor Tutovei, în zona de contact cu Pod. Central Modovenesc, pe valea Morilor; 4.530 loc. (2005). Nod rutier. Bisericile cu același hram – Sfinții Voievozi, în satele Ciuturești (ante 1809) și Odobești (ante 1809, rezidită în 1866) și bisericile de lemn cu același hram – Sfinții Voievozi, în satele Tisa-Silvestri (1723, reparată în 1870) și S. (1778, reparată în 1893-1894). 2. Com. în jud. Harghita, situată în E pod. Târnavelor, pe râul Târnava Mare; 2.725 loc. (2005). Expl. de gaze naturale. În satul S., menționat documentar în 1448, se află o biserică unitariană (1812-1816), iar în satul Bodogaia, atestat documentar în 1333, o biserică ortodoxă din lemn (1700) și o biserică unitariană (1791-1796). Conacul „Kemény” (sec. 18), în satul Eliseni. 3. Com. în jud. Neamț, situată în lunca și pe terasele de pe dr. râului Siret, la poalele Subcarpaților Neamțului, pe valea Morilor; 3.542 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul S.). Nod rutier. Stațiune de cercetări agrozootehnice (în satul S.). În arealul satului S. a fost descoperit un cimitir de înhumație (sec. 5-6) în care s-au găsit brățări din bronz și alte obiecte de podoabă. Bisericile Cuvioasa Parascheva (1762, cu pridvor adăugat în 1866), Sf. Nicolae (1830-1831, reparată în 1858 și 1892) și Sf. Nicolae (1869), în satele S., Bogzești și Butnărești. Biserica de lemn Sfinții Voievozi (1866-1873, reconstruită în 1902-1903), în satul Bârjoveni. 4. V. Saac.
Sursa: Dicționar enciclopedic