Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele săsciori:

SĂSCIORI, com. în jud. Alba, situată la poalele N ale m-ților Șureanu, pe cursul mijlociu al râului Sebeș; 5.931 loc. (2005). Hidrocentrală (42 MW) intrată în funcțiune în 1987. Rezervația naturală Oul Arșiței. Renumite centre de ceramică roșie, nesmălțuită (în satul Loman). Vechi și vestite centre de realizare a icoanelor pe sticlă, la S., Loman și Laz, cu tradiție din sec. 18 (icoanele se caracterizează printr-o gamă cromatică sobră, bazată pe tonuri de verde și gri argintiu). În satul Căpâlna, atestat documentar în 1386, au fost descoperite vestigiile unei cetăți dacice (sfârșitul sec. 2 î.Hr.- anul 106 d. Hr.), iar în satele S. și Laz, menționate documentar în 1309 și respectiv în 1357, se află ruinele unei cetăți medievale din sec. 13. În satul Sebeșel, atestat documentar în 1382, există casa pictorului Sava Henția (1848-1904), elev al lui Theodor Aman, și un monument închinat eroilor căzuți în timpul celor două războaie mondiale. La Căpâlna își desfășoară activitatea celebrul ansamblu popular „Fetele de la Căpâlna”.
Sursa: Dicționar enciclopedic