Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele rebricea:

REBRICEA, com. în jud. Vaslui, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Rebricea; 3.719 loc. (2005). Halte de c. f. (în satele R. și Rateșu Cuzei), inaugurate la 1 mai 1892. Pomicultură. Satul R. este atestat documentar în 1460. Bisericile Adormirea Maicii Domnului (1790-1792, cu unele transformări din 1888; renovată în 1935-1939 și 1957-1960) și Sfinții Voievozi (ante 1809) în satele Tatomirești și Tufeștii de Jos; biserica de lemn Sf. Nicolae (ante 1716), în satul Draxeni.
Sursa: Dicționar enciclopedic