Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele râmna:

RAMNA, com. în jud. Caraș-Severin, situată în zona de contact a dealurilor Dognecei cu C. Bârzavei; 1.716 loc. (2005). Muzeu etnografic (în satul R.). În satul Valeapai, atestat documentar în 1597, se află un conac baroc (sec. 18) și biserica Adormirea Maicii Domnului (1834). Satul R. este menționat documentar în 1364.
Sursa: Dicționar enciclopedicRÂMNA, râu, afl. dr. al Putnei în C. Siretului Inferior, pe terit. com. Milcovul (jud. Vrancea); 56 km. Izv. din Subcarpații Vrancei, de pe pantele de SE ale dealului Gârbova, de la 690 m alt., iar la ieșirea din Subcarpați, la contactul cu câmpia, formează un larg con de dejecție. Afl. pr.: Valea Neagră, Rășcuța, Tinoasa.
Sursa: Dicționar enciclopedic