Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele râmetea:

RÂMETEA, com. în jud. Alba, în depr. Trascău; 1.146 loc. (2005). Muzeu etnografic. Rezervația naturală Cheile Siloșului. Pe terit. satului R., atestat documentar în 1257, au fost identificate urmele unei fortificații din Epoca fierului (sec. 5 î.Hr.-1 d. Hr.), iar în arealul satului Colțești au fost descoperite vestigiile unui castru roman (sec. 2-3) și două colane dacice din argint. În satul Colțești, menționat documentar în 1332, se află ruinele unei cetăți din sec. 13-15 și biserica Sf. Gheorghe (1727).
Sursa: Dicționar enciclopedic