Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele ozun:

OZUN, com. în jud. Covasna, situată în SV depr. Târgu Secuiesc, la poalele m-ților Bodoc, pe Râul Negru; 4.615 loc. (2001). Stație de c. f. (în satul O.). Nod rutier. Expl. de balast. Fabrică de bere, spirt, glucoză și amidon. Moară de cereale. În satul O., menționat documentar în 1332, se află o biserică din sec. 14 (azi biserică reformată), un castel (1755, cu transformări din sec. 20) și un conac (1810-1825).
Sursa: Dicționar enciclopedic