Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Smârdioasa:

SMÂRDIOASA, com. în jud. Teleorman, situată în zona de contact a C. Boian cu C. Burnas, la confl. râului Vedea cu Teleorman; 2.612 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul S.). Nod rutier. Produse alim. Viticultură. Biserica Sfinții Voievozi (1824), în satul S.
Sursa: Dicționar enciclopedic