Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Slătineanu:

SLĂTINEANU 1. V. Măgura Slătioarei. 2. Com. în jud. Olt, situată în N C. Romanați, pe dr. văii Oltului, pe malurile lacurilor de acumulare Arcești și Slatina; 2.719 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul S.). Nod rutier. Expl. de balast. Hidrocentrală (53 MW), intrată în funcțiune în 1986. Bisericile Sf. Treime (1805) și Sfinții Voievozi (1854), în satul S. 3. Com. în jud. Vâlcea, situată în depr. subcarpatină olteană, la poalele NV ale Măgurii Slătioara, la confl. râului Cerna cu Pârâu Plopilor; 3.566 loc. (2005). Nod rutier. Moară de cereale. Centru de ceramică populară nesmălțuită, de culoare roșie, decorată simplu cu humă albă. În satul S. se află o biserică de lemn cu dublu hram – Buna Vestire și Cuvioasa Parascheva (sec. 18) și o biserică de zid cu hramul Nașterea Maicii Domnului (1705, cu picturi murale interioare din 1802); în satul Gorunești există biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (1781, cu fragmente de picturi murale datând din 1807), iar în satul Milostea, biserica de lemn Cuvioasa Parascheva (1906). În perimetrul com. S. se află rezervația geomorfologică Măgura Slătioarei (769 m alt.) cu aspect de cuestă (abruptă spre N), afectată de ravene. 4. Codrul secular ~ v. Stupilcani.
Sursa: Dicționar enciclopedic