Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Apahida:

APAHIDA, com. în jud. Cluj, pe Someșul Mic; 7.135 loc. (1991). Expl. de tufuri dacitice, balast și nisipuri. Nod de c. f. Complex avicol; pomicultură (meri, pruni). Aici au fost descoperite o importantă așezare și necropolă celtice (sec. 3-2 î. Hr.) și două morminte princiare germane (sec. 5) cu un bogat inventar funerar. În ev. mediu, atestată documentar din 1263.
Sursa: Dicționar enciclopedic