a scrie - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a scrie
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a scriescrierescriindscrisde scris

Moduri predicative pentru verbul a scrie
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularscriuscriamscriseiam scrisscrisesemvoi scrievoi fi scris
Persoana a II-a/Singularscriiscriaiscriseșiai scrisscriseseșivei scrievei fi scris
Persoana a III-a/Singularscriescriascrisea scrisscriseseva scrieva fi scris
Persoana I/Pluralscriemscriamscriserămam scrisscriseserămvom scrievom fi scris
Persoana a II-a/Pluralscriețiscriațiscriserățiați scrisscriseserățiveți scrieveți fi scris
Persoana a III-a/Pluralscriuscriauscriserăau scrisscriseserăvor scrievor fi scris
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularscriusă fi scrisscrieaș fi scris
Persoana a II-a/Singularscriisă fi scrisai scrieai fi scrisscrie
Persoana a III-a/Singularscriesă fi scrisar scriear fi scris
Persoana I/Pluralscriemsă fi scrisam scrieam fi scris
Persoana a II-a/Pluralscriețisă fi scrisați scrieați fi scrisscrieți
Persoana a III-a/Pluralscriesă fi scrisar scriear fi scris