a rupe - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a rupe
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a ruperupererupândruptde rupt

Moduri predicative pentru verbul a rupe
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularruprupeamrupseiam ruptrupsesemvoi rupevoi fi rupt
Persoana a II-a/Singularrupirupeairupseșiai ruptrupseseșivei rupevei fi rupt
Persoana a III-a/Singularruperupearupsea ruptrupseseva rupeva fi rupt
Persoana I/Pluralrupemrupeamrupserămam ruptrupseserămvom rupevom fi rupt
Persoana a II-a/Pluralrupețirupeațirupserățiați ruptrupseserățiveți rupeveți fi rupt
Persoana a III-a/Pluralruprupeaurupserăau ruptrupseserăvor rupevor fi rupt
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularrupsă fi ruptrupeaș fi rupt
Persoana a II-a/Singularrupisă fi ruptai rupeai fi ruptrupe
Persoana a III-a/Singularrupăsă fi ruptar rupear fi rupt
Persoana I/Pluralrupemsă fi ruptam rupeam fi rupt
Persoana a II-a/Pluralrupețisă fi ruptați rupeați fi ruptrupeți
Persoana a III-a/Pluralrupăsă fi ruptar rupear fi rupt