a reculege - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a reculege
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a reculegereculegerereculegândreculesde recules

Moduri predicative pentru verbul a reculege
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularreculegreculegeamreculeseiam reculesreculesesemvoi reculegevoi fi recules
Persoana a II-a/Singularreculegireculegeaireculeseșiai reculesreculeseseșivei reculegevei fi recules
Persoana a III-a/Singularreculegereculegeareculesea reculesreculeseseva reculegeva fi recules
Persoana I/Pluralreculegemreculegeamreculeserămam reculesreculeseserămvom reculegevom fi recules
Persoana a II-a/Pluralreculegețireculegeațireculeserățiați reculesreculeseserățiveți reculegeveți fi recules
Persoana a III-a/Pluralreculegreculegeaureculeserăau reculesreculeseserăvor reculegevor fi recules
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularreculegsă fi reculesreculegeaș fi recules
Persoana a II-a/Singularreculegisă fi reculesai reculegeai fi reculesreculege
Persoana a III-a/Singularreculeagăsă fi reculesar reculegear fi recules
Persoana I/Pluralreculegemsă fi reculesam reculegeam fi recules
Persoana a II-a/Pluralreculegețisă fi reculesați reculegeați fi reculesreculegeți
Persoana a III-a/Pluralreculeagăsă fi reculesar reculegear fi recules