a pretinde - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a pretinde
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a pretindepretinderepretinzândpretinsde pretins

Moduri predicative pentru verbul a pretinde
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularpretindpretindeampretinseiam pretinspretinsesemvoi pretindevoi fi pretins
Persoana a II-a/Singularpretinzipretindeaipretinseșiai pretinspretinseseșivei pretindevei fi pretins
Persoana a III-a/Singularpretindepretindeapretinsea pretinspretinseseva pretindeva fi pretins
Persoana I/Pluralpretindempretindeampretinserămam pretinspretinseserămvom pretindevom fi pretins
Persoana a II-a/Pluralpretindețipretindeațipretinserățiați pretinspretinseserățiveți pretindeveți fi pretins
Persoana a III-a/Pluralpretindpretindeaupretinserăau pretinspretinseserăvor pretindevor fi pretins
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularpretindsă fi pretinspretindeaș fi pretins
Persoana a II-a/Singularpretinzisă fi pretinsai pretindeai fi pretinspretinde
Persoana a III-a/Singularpretindăsă fi pretinsar pretindear fi pretins
Persoana I/Pluralpretindemsă fi pretinsam pretindeam fi pretins
Persoana a II-a/Pluralpretindețisă fi pretinsați pretindeați fi pretinspretindeți
Persoana a III-a/Pluralpretindăsă fi pretinsar pretindear fi pretins