a merge - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a merge
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a mergemergeremergândmersde mers

Moduri predicative pentru verbul a merge
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularmergmergeammerseiam mersmersesemvoi mergevoi fi mers
Persoana a II-a/Singularmergimergeaimerseșiai mersmerseseșivei mergevei fi mers
Persoana a III-a/Singularmergemergeamersea mersmerseseva mergeva fi mers
Persoana I/Pluralmergemmergeammerserămam mersmerseserămvom mergevom fi mers
Persoana a II-a/Pluralmergețimergeațimerserățiați mersmerseserățiveți mergeveți fi mers
Persoana a III-a/Pluralmergmergeaumerserăau mersmerseserăvor mergevor fi mers
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularmergsă fi mersmergeaș fi mers
Persoana a II-a/Singularmergisă fi mersai mergeai fi mersmergi
Persoana a III-a/Singularmeargăsă fi mersar mergear fi mers
Persoana I/Pluralmergemsă fi mersam mergeam fi mers
Persoana a II-a/Pluralmergețisă fi mersați mergeați fi mersmergeți
Persoana a III-a/Pluralmeargăsă fi mersar mergear fi mers