a culege - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a culege
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a culegeculegereculegândculesde cules

Moduri predicative pentru verbul a culege
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularculegculegeamculeseiam culesculesesemvoi culegevoi fi cules
Persoana a II-a/Singularculegiculegeaiculeseșiai culesculeseseșivei culegevei fi cules
Persoana a III-a/Singularculegeculegeaculesea culesculeseseva culegeva fi cules
Persoana I/Pluralculegemculegeamculeserămam culesculeseserămvom culegevom fi cules
Persoana a II-a/Pluralculegețiculegeațiculeserățiați culesculeseserățiveți culegeveți fi cules
Persoana a III-a/Pluralculegculegeauculeserăau culesculeseserăvor culegevor fi cules
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularculegsă fi culesculegeaș fi cules
Persoana a II-a/Singularculegisă fi culesai culegeai fi culesculege
Persoana a III-a/Singularculeagăsă fi culesar culegear fi cules
Persoana I/Pluralculegemsă fi culesam culegeam fi cules
Persoana a II-a/Pluralculegețisă fi culesați culegeați fi culesculegeți
Persoana a III-a/Pluralculeagăsă fi culesar culegear fi cules