a Depinde - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a Depinde
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a depindedepinderedepinzânddepinsde depins

Moduri predicative pentru verbul a Depinde
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singulardepinddepindeamdepinseiam depinsdepinsesemvoi depindevoi fi depins
Persoana a II-a/Singulardepinzidepindeaidepinseșiai depinsdepinseseșivei depindevei fi depins
Persoana a III-a/Singulardepindedepindeadepinsea depinsdepinseseva depindeva fi depins
Persoana I/Pluraldepindemdepindeamdepinserămam depinsdepinseserămvom depindevom fi depins
Persoana a II-a/Pluraldepindețidepindeațidepinserățiați depinsdepinseserățiveți depindeveți fi depins
Persoana a III-a/Pluraldepinddepindeaudepinserăau depinsdepinseserăvor depindevor fi depins
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singulardepindsă fi depinsdepindeaș fi depins
Persoana a II-a/Singulardepinzisă fi depinsai depindeai fi depinsdepinde
Persoana a III-a/Singulardepindăsă fi depinsar depindear fi depins
Persoana I/Pluraldepindemsă fi depinsam depindeam fi depins
Persoana a II-a/Pluraldepindețisă fi depinsați depindeați fi depinsdepindeți
Persoana a III-a/Pluraldepindăsă fi depinsar depindear fi depins