Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele săndulești:

SĂNDULEȘTI, com. în jud. Cluj, situată în SE dealurilor Feleacului, pe râul Valea Racilor; 1.866 loc. (2005). Expl. de gips (în satul Copăceni) și de calcar (în satul S). Pomicultură (meri, pruni, peri). În satul S., arestat documentar în 1288, se află biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (sec. 15, cu unele modificări din sec. 16) și o biserică unitariană (sec. 15).
Sursa: Dicționar enciclopedic