Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele sâg:

SÂG, com. în jud. Sălaj, situată în depr. Șimleului, la poalele NE ale m-ților Plopiș, pe cursurile superioare ale râurilor Barcău și Valea Banului; 3.530 loc. (2005). Centru de prelucr. a firelor și fibrelor textile (în satul Tusa). Satul S. este atestat documentar în 1257. Bisericile de lemn cu același hram – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, în satele Tusa (începutul sec. 17) și Sârbi (1707, cu picturi interioare din 1824).
Sursa: Dicționar enciclopedic