Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele pleșcuță:

PLEȘCUȚA, com. în jud. Arad, situată în depr. Gurahonț, la poalele m-ților Codru-Moma și Zarand, pe cursul superior al râului Crișu Alb; 1.441 loc. (2003). Stație de c. f. (în satul Aciuța) și haltă de c. f. (în satul Tălagiu). Expl. de andezit. Satul P. apare menționat documentar în 1439. În satul Aciuța, atestat documentar în 1366, se află un castel în stil neoclasic (sec. 18), iar în satul Budești există o biserică de lemn cu hramul Înălțarea Domnului (1722, cu picturi din 1860).
Sursa: Dicționar enciclopedic


pleșcúță, pleșcúțe, s.f. (reg.) plăsuță de pescuit; prostovol mic.
Sursa: Dicționar de arhaisme și regionalisme