Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Sântandrei:

SÂNTANDREI, com. în jud. Bihor, situată în zona de contact a C. Miersingului cu C. Barcăului, pe Crișu Repede; 3.815 loc. (2005). Creșterea porcinelor (în satul Palota). În satul S., atestat documentar în perioada 1291-1294, se află biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1782), îiar în satul Palota, menționat documentar în 1214, o biserică romano-catolică cu hramul Sf. Anton de Padova (1825).
Sursa: Dicționar enciclopedic